Tennant 03973

$82.70

Brand: Tennant OEM

SKIRT KIT, GAS, MAINT [140] Maintenance Skirt Kit, Gas : Fits Tennant 140

Fits Tennant 03973